جدول قیمت و مقایسه

پلنهای اشتراکی آموزش مجازی و آنلاین پایه

 • پلن ۱ ماهیانه
 • 130,000 تومان
 • 10 کاربرمتن تولتیپ
 • ۹۰۰ مگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن ۲ ماهانه
 • 300,000 تومان
 • 30 کاربرمتن تولتیپ
 • 900 مگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن ۳ ماهیانه
 • 750,000 تومان
 • 70 کاربرمتن تولتیپ
 • 7,5 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  

پلنهای اشتراکی آموزش مجازی و آنلاین پیشرفته

 • پلن مدارس متوسط ماهیانه
 • 1.800.000 تومان
 • 200 کاربرمتن تولتیپ
 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن مدارس بزرگ ماهانه
 • 3.400.000 تومان
 • 500کاربرمتن تولتیپ
 • 100 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن مجتمع آموزشی ماهیانه
 • 6.200.000 تومان
 • 1000 کاربرمتن تولتیپ
 • 200 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
  سبد خرید